Výsledky vyhľadávania pre “”

Ako vybavíte

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v…

Matrika-matričné knihy

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Do matričných kníh sa zapisujú udalosti (narodenia, uzavretia manželstiev, úmrtia), ktoré sa udiali na území našej obce. Matričné udalosti, ktoré sa…

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností a zaniká 31. decembra zdaňovacieho…

Projekty

Projekt „Zlepsenie bezpcnosti v obci Zliechov “ Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti v obci Zliechov prostredníctvom inštalácie kamerového systému. Projekt je zameraný na podporu primárnej situačnej prevencie v obci a…

Územný plán

Uzemny plan obce Zliechov – Sprava o hodnoteni Územný plán obce Zliechov – Záväzná časť Územný plán obce Zliechov – Riesenie uzemneho planu Územný plán obce Zliechov – Textova cast…

Urbár

Na tejto stránke sú informácie výboru Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov. Jej cieľom je poskytovanie základných informácií o aktuálnom dianí v Urbári. Svoje námietky a pripomienky môžete písať…