Oznámenie o začatí verejného obstarávania územnoplánovacej dokumentácie -Územný plán obce Zliechov

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021