Verejna-vyhlaska-o-oznameni-miesta-ulozenia-pisomnosti-pre-p.-Holbicku-Romana

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021