Verejna vyhlaska – Oznamenie o zacati konania vo veci dodatocneho povolenia stavby Kolmana Miroslava a Marie rod. Muckovej

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021