Vseobecne zavazne nariadenie obce

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021