VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunalny odpad a drobny stavebny odpad

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021