Záverečný účet Obce Zliechov za rok 2020

Upravené
25. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. júna 2021 − 8. júla 2021