Oznámenie stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Zverejnené
11. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. februára 2021 − 26. februára 2021
  • žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
  • žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie vodnej stavby