Preskočiť na obsah

Hasičský zbor

Krátka história DHZ Zliechov

Dobrovoľný hasičský zbor v Zliechove vznikol v júni 1923. Jeho prvým veliteľom sa stal notár Gábriš, ktorý sa najviac zaslúžil o jeho vznik. DHS mal vtedy 24 členov. O rok neskôr bola založená hasičská dychová hudba. Kapelník Zita pochádzal z Čiech.

V tom roku bola zakúpená aj ručná striekačka (ťahaná koňmi). Prvá motorová striekačka DS-12 bola do obce zakúpená v roku 1934. Táto technika bola postupne obmieňaná novou technikou. Aj vo vedení zboru sa vystriedalo mnoho vynikajúcich hasičov, ktorí pracovali nielen na miestnej, ale i na okresnej, krajskej a celoštátnej úrovni. Od roku 1959 udržuje DHZ družbu s hasičmi s Polanky nad Odrou. 26. 11. 1972 dostal DHZ do užívania novú hasičskú zbrojnicu. V súčasnej dobe má zbor 76 členov z toho 18 žien. Za prácu a výsledky, ktoré dosahuje bol DHZ Zliechov ocenený v roku 1993 medailou „Za zásluhy“ a v roku 2003 „Za mimoriadne zásluhy“.

Zástava bola vysvätená 11.06.1948 na sv. omši, ktorá sa konala pri príležitosti 25. výročia vzniku DHS v Zliechove.

Zástava sa používa pri VČS, oslavách obce, oslavách dňa hasičov, pri družobných stretnutiach s hasičmi z Polanky n/O a pri výročiach zboru.

Po vysvätení zástavy si každý člen a funkcionár obce zakúpil „klinec“ so svojim menom a tento potom zabil do žrde zástavy. Zástava bola zakúpená aj so stuhami s hasičskými heslami. Za prvého vlajkonosiča bol zvolený Jozef Páleš.

Ochrana lesov pred požiarmiVážení občania!


S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšený výskyt požiarov. Z týchto dôvodov sa na Vás touto cestou obracajú hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické príčiny vzniku lesných požiarov a poskytnúť Vám niekoľko rád, ako toto riziko obmedziť.

Pre toto obdobie je typické „JARNÉ UPRATOVANIE“, keď dôkladne vyčistíme obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety a horľavý materiál. Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a minuloročná suchá tráva, lístie a ihličie predstavuje veľké nebezpečenstvo vzniku požiaru s rýchlim šírením sa hlavne pri veternom počasí.

Vypaľovanie suchej trávy a zakladanie ohňov na miestach, kde by sa mohol rozšíriť každoročne spôsobuje smrteľné zranenia najmä detí a starších občanov ale i požiare hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov. V tomto období častejšie vidieť hasičov pri likvidácii požiarov, ktoré spôsobili ľudia svojou neopatrnosťou. Častou príčinou vzniku týchto požiarov je i hra detí so zápalkami. Výstrahou je nám požiar hradu Krásna Hôrka ktorý vyhorel pre takúto príčinu. Veríme, že nikoho nepoteší pohľad na spálenú lúku, les či budovu preto by sme mali všetci prispieť k tomu, aby sa riziko vzniku požiaru znížilo a to tým že budeme dodržiavať nasledujúce zásady:

• nedovoľme deťom manipulovať zo zápalkami, hlavne na miestach, kde by sa oheň mohol rozšíriť,
• pamätajme na to, že odhodená neuhasená cigareta či zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru,
• pri pobyte v prírode zakladáme oheň len na vyhradených miestach
• zvýšenú pozornosť venujme pri odchode uhaseniu ohňa,
• nevypaľujme suchú trávu,
• nezakladajme oheň za veterného počasia a v období dlhotrvajúceho sucha
• venujme pozornosť ukladaniu horúceho popola
• pamätajme na povinnosť každého občana spozorovaný požiar ak je to v jeho silách uhasiť alebo nahlásiť na tiesňovú linku 112 alebo 150


Zvlášť upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov nielen so značnými materiálnymi škodami, ale často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb a niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň ľudský život. Ten, kto vypaľuje porasty, alebo zakladá oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť, dopúšťa sa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331,- EUR. Lesy sú našim nenahraditeľným bohatstvom preto veríme, že svojou opatrnosťou a zodpovedným správaním prekonáme obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez mimoriadnej udalosti.


DHZ Zliechov