Preskočiť na obsah

Prírodné a kultúrne pamiatky

Prírodné pamiatky

Natura 2000

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy

Strážovské vrchy boli za CHKO vyhlásené v roku 1989 na výmere 30 979 ha. Cieľom vyhlásenia oblasti za chránenú je ochrana a zveľaďovanie prírody a krajiny Strážovských a Súľovských vrchov, ich prírodných krajinných a kultúrnych hodnôt, zabezpečenie jej optimálneho využívania so zreteľom na všestranný, kultúrny, vedecký, ekonomický, vodohospodársky a zdravotno – rekreačný význam.

Národná prírodná rezervácia Strážov (1213 m n.m.)

Strážovské vrchy tvorí masív pozostávajúci z piatich vrcholov. Podľa najvyššieho vrcholu je pomenované celé horstvo. Najvyšší vrch Strážovských vrchov – Strážov vysoko prevyšuje svoje okolie. Strážov je mimoriadne hodnotným prírodným prostredím a je klasifikovaný ako Národná prírodná rezervácia, vyhlásená v roku 1981 na výmere 480 ha. Na tektonickom styku rôzne odolných hornín sa nachádzajú dva Strážovské vodopády: horný – 9 m a dolný – 6 m. Po stránke floristickej patrí medzi najbohatšie lokality v CHKO Strážovské vrchy.

Prírodná pamiatka Jánošíkova jaskyňa

Jánošíkova jaskyňa je jednou z mnohých jaskýň nachádzajúcich sa v krasovom území CHKO Strážovské vrchy. Je dlhá 108 m, nachádzasa neďaleko vrcholu Strážova. Je významná z geologickéh geomorfologického a historického hľadiska. Verejnosti je neprístupná.

Prírodná pamiatka Zliechovský močiar

Chránené stromy

V obci Zliechov sa nachádzajú chránené stromy, zapísané v zoznamoch chránených stromov v roku 1975 a to dve vŕby a jaseň. Jaseň v Zliechove – 300 rokov starý, 27m vysoký jaseň štíhly s obvodom kmeňa 720 cm a vŕby v Zliechove – dve 150 ročné vŕby biele, 15m vysoké s obvodmi kmeňov 490cm a 550cm.

Kultúrne pamiatky

História

Najstaršia písomná zmienka z r. 1272 ako terra Zlieho. Spomína sa ako obec s potočnou radovou zástavbou s drevenými domami omazanými hlinou a bielené vápnom s použitím modrej farby. Domy boli zrubové. Obyvateľstvo sa živilo maloroľníctvom, podomoovým obchodom, tkaním plátna, šitím kožúškov, vyšívaním a pletením čepcov a pásov. Zliechovský kroj patrí k najkrajším na Slovensku.

Kultúrne a historické pamiatky

Kaplnka (kat.) z 19. stor. v interiéry sa nachádzajú ľudové plastiky z 18. a 19. storočia.

Kostol sv. Vavrinca rím. kat., postavený v roku 1480 v gotickom slohu, reštaurovaný v roku 1787. Sv. Vavrinec, rímsky diakonik sa nachádza aj v erbe obce s palmou a roštom na ktorom bol upálený. Vnútorné zariadenie pochádza z 18. stor.. V 19. stor. došlo k úprave interiéru kostola so zaklenutou loďou. Nachádzala sa tu aj neskorogotická socha Madony z roku cca 1500, ktorá však bola spolu so štyrmi sochami evanielistov umiestnenými vo výklenkoch drevenej kazateľnice odcudzená v roku 1980. V súvislosti so stavbou kostola sa spomína i legenda o jeho nočnom nepochopiteľnom premiestňovaní z časti obce Kráľovská na dnešné miesto.

Majer je najstaršia zachovaná budova v obci. Tradičnú domovú zástavbu v obci tvoria drevené domy omazané hlinou a bielené vápnom s použitím modrej farby.

Úzkolajka na sťahovanie dreva – technická pamiatka, slovenský unikát, nezachovala sa.

Pamätníky:
– pamätník padlým v 1. svetovej vojne
– pamätník padlým v 2. svetovej vojne

Ľudový odev
Ženský a mužský kroj čičmiamsko-beliaskeho typu. Od belianskeho a čičmianskeho kroja sa odlišuje bohatšou a farebnejšou výšivkou. Kroju dominuje biela farba s prekrásnou výšivkou s použitím cirkovej ( žltej ), oranžovej, bielej, neskôr aj červenej farby. Suroviny na výrobu kroja sa získavali z domácich zdrojov: ovčia vlna, konope, ľan a koža. Kroj pozostáva z krpcov, pančušiek, spodnice s pásom, vokolku, zástery, rukávcov, grgule, čepca a podviky. Zliechvský kroj bol zdokumentovaný vo filme Zem spieva a na fotografiách Karola Plicku. Folklórne skupiny v mikroregióne Magura-Strážov dodnes vystupujú v pôvodných, niekedy viac ako storočných krojoch a niektoré ženy dodnes ovládajú techniku šitia, vyšívania a riamenia krojov. Oslavou krásy regionálneho kroja bol nultý ročník folklórneho festivalu BELUŠKY, konaný v auguste 2004 v Zliechove, ktorý bol prehliadkou svadobných zvykov a piesní a jeho pokračovanie v januári 2005 v Čavoji a v auguste 2005 v Hornej Porube, kde sa predstavili najstarší výrobcovia krojov na území mikroregiónu Magura-Strážov. Svoju remeselnú zručnosť sa chcú pokúsiť zapísať do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Múzeum zliechovského kroja – zriadenie expozície bolo podporené z Programu obnovy dediny, nachádza sa v budove Obecného úradu v Zliechove.

Ľudové remeslá a tradície:
– Folklórna skupina Zliechov
– Spevácko-tanečná skupina Bambrláci
– Vicen Jozef st. – krpčiar, košikár, Meliš Jozef – košikár, Vašková Emília, Ševčíková Emília, Štúriková Anna, Kopilcová Alica – vyšívačky