Preskočiť na obsah

Projekty

Multifunkčné ihrisko a prístrešok na prezliekanie a odkladanie športového náradia v areáli ,,Pustá“ Zliechov

Multifunkčné ihrisko sa nachádza v areáli Pustá, Zliechov 235. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry, súčasťou je  workoutové ihrisko s ôsmimi prvkami na cvičenie. Slúži prioritne pre prevádzkovanie aktivít ZŠ s MŠ  a tiež pre obyvateľov obce Zliechov a spoločenské občianske združenia  v obci, ako aj návštevníkov obce (pre občanov okolitých obcí). Rozmery ihriska sú 33 x 18 m.

VYÚČTOVANIE PRÍSPEVKU POSKYTNUTÉHO Z FONDU NA PODPORU ŠPORTU

Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Zliechov

Cieľom projektu je uskutočniť výstavbu chodníka a rekonštrukciu cesty k verejný službám, zvýšiť komfort a bezpečnosť obyvateľov MRK a minimalizovať rozdiely k prístupu základným službám medzi majoritným obyvateľstvom a občanmi MRK v obci.

Projekt “ Podpora činnosti zameraných na riešenie nepriaznivých situácií s ochorením COVID – 19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“

Cieľom projektu je podporiť riešenie aktuálnych nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID- 19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK).

Hlavné ciele národného projektu pre obyvateľov MRK

  • Lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti.
  • Zdravotnícka osveta, vrátane osvety proti šíreniu pandémie COVID-19.
  • Zlepšenie štandardov hygieny.
  • Pomoc pri prekonávaní psychickej záťaže v MRK.

Projekt „Zlepsenie bezpcnosti v obci Zliechov “

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti v obci Zliechov prostredníctvom inštalácie kamerového systému. Projekt je zameraný na podporu primárnej situačnej prevencie v obci a prispieva k ochrane zdravia a života občanov ako i k ochrane majetku obce a jej obyvateľov. Projekt je spolufinancovaný z MV SR prostredníctvom Okresného úradu Trenčín vo výške 5.000 EUR. Celková výška projetku je vo výške 10685,06 EUR

viac

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu „Pustá“ Zliechov “

Predmetom projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu „Pustá“ Zliechov“ je rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v obci so zameraním na úsporu energie a využívanie obnoviteľných zdrojov, ako základnej infraštruktúry pre usporiadanie a konanie spoločenských aktivít v obci.

.. viac .. viac

Projekt „Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy Hasičská zbrojnica v Zliechove “

´Predmetom projektu je návrh zvyšovania energetickej hospodárnosti objektu hasičská zbrojnica v obci Zliechov. Boli vykonané práce ako zateplenie budovy, strešnej konštrukcie, výmena okien. Práce začali 5/2018 a ukončené boli 10/2019. Fin. prostriedky boli poskytnuté z MV SR.
.. viac.. viac

Projekt „Obstaranie zahradnych komposterov pre obce Regionálneho zdruzenia obci Magura – Strazov “

Regionálne združenie obcí Magura – Strážov podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení SAŽP k projektu s názvom „Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho združenia obcí Magura – Strážov“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia… viac

Projekt „Zberny dvor v obci Zliechov “

V roku 2017 bol obci Zliechov schválený projekt „Zberny dvor v obci Zliechov“, na ktory bola schvalena dotacia z Ministerstva vnutra SR ako sprostredkovatelskeho organu pre operacny program Ludske zdroje, spolufinancovany Europskym fondom regionalneho rozvoja, s vyskou nenavratneho financneho prispevku maximalne 146172,30 € a financnej spoluucasti obce Zliechov. Financny prispevok bude vyuzity na stavebne upravy zberneho dvora, nakup 1100l kontajnerov a vanovych kontajnerov o objeme 7m3, kolesoveho traktora s celnym nakladacom, traktoroveho navesu a drvica BRO… viac

Projekty „Šanca na zamestnanie a Operacny program ludske zdroje “

V roku 2016 ziskala obec Zliechov prostrednictvom Uradu prace, socialnych veci a rodiny dotaciu na projekt “Sanca na zamestnanie“ vo vyske 17165,60 € a na “ Operacny program Ludske zdroje“ vo vyske 7192,64 €. Financne prostriedky boli pouzite na zamestnanie dlhodobo nezamestnanych obcanov nasej obce.

Projekt „Spracovanie uzemnoplanovacej dokumentacie obce Zliechov “

V roku 2016 bol obci Zliechov schválený projekt „Spracovanie uzemnoplanovacej dokumentacie obce Zliechov“ spolufinancovany z Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja a financnej spoluucasti obce Zliechov.Dotacia bola poskytnuta vo vyske 7876,40 €, zvysnu cast vo vyske 3375,60 € financovala obec z vlastnych financnych prostriedkov… viac.. viac.. viac.. viac.. viac.. viac.. viac.. viac.. viac.. viac

Projekt „Znizenie energetickej narocnosti upravou obvodoveho a stresneho plasta zakladnej a materskej skoly Zliechov – Zliechov c. p .47 “

V roku 2015 bol obci Zliechov schválený projekt „Znizenie energetickej narocnosti upravou obvodoveho a stresneho plasta zakladnej a materskej skoly Zliechov – Zliechov c. p .47 “ spolufinancovaný z Enviromentalneho fondu a financnej spoluucasti obce Zliechov… viac

Projekt „Modernizacia a rekonstrukcia verejneho osvetlenia obce Zliechov“

V roku 2015 bol obci Zliechov schválený projekt „Modernizacia rekonstrukcia verejneho osvetlenia v obci Zliechov“ spolufinancovaný z fondu Europskeho spolocenstva Operacneho programu Konkurenciechopnost a Hospodarsky rast a financnej spoluucasti obce Zliechov… viac

Výstavba nájomných bytov

Obec Zliechov získala podporu zo štátneho fondu rozvoja bývania, úver vo výške
370 573,- € za zvýhodnenú sadzu 1% so splatnosťou na 30 rokov.

Nájomná 12 b. j. bola skolaudovaná a daná do užívania 23. 12. 2011.

Projekt „Regenerácia centrálnej zóny obce“

V roku 2010 bol obci Zliechov schválený projekt „Regenerácia centrálnej zóny obce“ spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR. Preberacie konanie k stavbe bolo vykonané 24. 11. 2011... viac