Preskočiť na obsah

Materská škola

Prevádzkovateľ a zriaďovateľ: Obec Zliechov
Počet tried: heterogénna (jednotriedna) materská škola
Stupeň vzdelania: predprimárne vzdelávanie nultého stupňa ISCED O

Dĺžka dochádzky na predprimárne vzdelávanie:

  • od troch do šiestich rokov veku dieťaťa
  • ak je voľná kapacita a vytvorené vhodné podmienky aj od dvoch rokov
  • prednostne príjme MŠ deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

Formy výchovy a vzdelávania:

  • celodenná výchova a vzdelávanie
  • po dohode s rodičmi aj poldenná forma výchovy a vzdelávania

Podmienky a spôsob ukončenia výchovy a vzdelávania:

Absolvovaním posledného ročníka vzdelávania programu ISCED O dieťa získa doklad o získanom stupni vzdelania „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania“. Ukončenie školského roka prebieha tradične slávnostnou rozlúčkou spoločne s rodičmi.

Stratégia MŠ Zliechov sa zakladá na podpore zdravia a zdravého životného štýlu. Obohacuje výchovu a vzdelávanie o realizáciu projektu „Škôl podporujúcich zdravie“.

Od 1.9.2002 sa MŠ stala členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v Slovenskej republike. Má vynikajúce podmienky na plneniu cieľov projektu, pretože je obklopená prekrásnou prírodou priamo pod Strážovskými vrchmi.

Jednotriedna MŠ sa nachádza v budove spolu so ZŠ 1.-4. ročník a s „Ubytovacím zariadením škola Zliechov“. Škola je mimo hlavnej komunikácie, v tichom, bezpečnom a čistom prostredí. Školský dvor je priestranný s možnosťou všestranného využitia. Najväčšiu časť dvora zaberajú trávnaté plochy. Okrem futbalového ihriska je dvor vybavený kovovými preliezačkami a vežou so štyrmi nájazdami. Vežu získala MŠ vypracovaním projektu „Otvorená škola – Oblasť športu“ a realizáciou „Olympiády hrou“.

Koncepcia rozvoja MŠ sa zakladá na rozvíjaní výchovy a vzdelávania pri práci s počítačom a detskými edukačnými programami.

Riaditeľka MŠ