Preskočiť na obsah

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.

Fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností ako aj každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali (predaj, prevod, dedičstvo, darovanie, stavebné úpravy a pod.).
Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1.1. zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka), pričom daňový subjekt musí podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách do 31.1. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. Tlačivá daňových priznaní sú k dispozícií na obecnom úrade. Daň z nehnuteľností treba zaplatiť do 31.5. Daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň z pozemkov
 • daň zo stavieb
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, vymedzuje VZN č. 5/2023 o podmienkach vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zliechov. Potrebné doklady:

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľností FO, PO – tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade.
 • Daň z pozemkov – doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva pozemku (kúpno-predajná zmluva, list vlastníctva)
 • Daň zo stavieb – doklad preukazujúci nadobudnutie stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany kúpnopredajnej zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra). Zdaňujú sa aj stavby, ktoré nie sú zapísané v KN.
 • Daň z bytov – doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, list vlastníctva).

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva upravuje VZN č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.

Verejným priestranstvom na účely dane sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce Zliechov, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

 • hlavné (štátne) a všetky vedľajšie (miestne) cestné komunikácie v celej svojej dĺžke a v šírke od krajnice po krajnicu,
 • vybudovaný chodník, príp. aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
 • námestie,
 • všetky neknihované parcely v intraviláne obce Zliechov,
 • parkovisko pre obecným úradom,

Vyhradenými priestormi verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla v obci Zliechov sú:

 • parkovisko pred obecným úradom,
 • parkovisko pred Zliechovčankou,
 • parkovisko pred pohostinstvom v Košeckom Rovnom

Sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva je 0,35 € za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.

Za dočasné parkovanie motorového vozidla je sadzba 0,05 € za každú aj začatú hodinu a jedno parkovacie miesto.

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom na sprevádzanie nevidomej osoby a pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základom dane je počet psov. Sadzba dane je 3 € za jedného psa a kalendárny rok. Vo VZN č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad sú uvedené všetky povinnosti a podmienky platenia dane za psa.

Majiteľ psa je povinný psa zaevidovať na základe VZN č. 1/2023 o podmienkach držania psov s použitím zákona č. 282/2002 Z. z.). Obec vydá držiteľovi psa pri zápise do evidencie zdarma evidenčnú známku bieločiernej farby, ktorou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
Známka je neprenosná na iného psa.
Stratu známky je držiteľ psa povinný nahlásiť do 14 dní.
Pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, je nebezpečným psom a vydá sa mu evidenčná známka červenej farby.

Poplatok za užívanie verejného priestranstva

Obec Zliechov má tieto vyhlásené verejné priestranstvá, ktoré sú vo vlastníctve obce:

 • verejné priestranstvo na námestí
 • verejné priestranstvo pred budovou OÚ
 • miestne komunikácie v správe obce

Poplatníkom je každá FO alebo PO, ktorá užíva verejné priestranstvo osobitným spôsobom, čím sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia, umiestnenie stavebného materiálu, cirkusu, lunaparku a iných akcií, trvalé parkovanie vozidla. Sadzby sú určené vo VZN č. 5/2023

Poplatok za použitie verejného rozhlasu

Tento poplatok platí FO alebo PO za oznam v miestnom rozhlase. Sadzba poplatku je 2 € za jeden oznam. Od poplatku sú oslobodení občania pri smútočnom oznámení.

Poplatok za použitie zasadačky OÚ

Poplatok za použitie zasadačky Obecného úradu Zliechov:

 • použitie zasadačky pri organizovaní: predajných akcií, prezentácií, karov a pod. v letnom období 17 € v zimnom období 20 €
 • použitie zasadačky na tanečnú zábavu, oslavy a pod. v letnom období 33 € v zimnom období 35 €

Cintorínske poplatky

 • obradná sieň DS 4 €
 • katafalk a vystavenie rakvy 2 €
 • reprodukovaná hudba 2 €
 • chladiace zariadenie 4 €
 • poplatok za 1 miesto 10 €/10 rokov
 • poplatok za rezervované miesto 10 €/10 rokov