Preskočiť na obsah

Zákon o slobodnom prístupe informácií

Postup obce pri vybavovaní žiadostí

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní podľa zákona o prístupe k informáciám:
Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať ústne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou a faxom.Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať:

  • adresu prijímateľa žiadosti (Obec Zliechov)
  • adresu žiadateľa informácie
  • informácie, ktoré žiadateľ požaduje sprístupniť
  • akým spôsobom navrhuje informáciu sprístupniť

Žiadosť, ktorá nemá predpísané náležitosti a v termíne do 10 dní ju žiadateľ podľa poučenia nedoplní, obec odloží. Žiadosť musí byť vybavená do 10 dní od doručenia na obecný úrad.
Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 10 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrad vo výške nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi poštou.

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

Obec Zliechov

v súlade s § 21 ods. 1 až 3 zák. č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a tiež s vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000

stanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

  • tlač, príp. kopírovanie jednostrannej A4 – 0,10 €
  • Fotokópia obojstranne A4 – 0,17 €
  • odoslanie informácie faxom (1 strana) – 0,33 €

Náklady spojené s odoslaním informácie formou listu sa účtujú podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.Žiadateľ o poskytnutie informácie môže uhradiť materiálne náklady nasledovne:

  • poštovou poukážkou
  • bezhotovostným prevodom na účet v banke
  • v hotovosti do pokladne obce na obecnom úrade v čase úradných hodnín

Materiálne náklady sa určia ako súčet nákladov za sprístupnenie a odoslanie informácie a žiadateľ tieto uhradí ihneď po vybavení žiadosti.Anton Múdry
starosta obce

Tlačivá: