Preskočiť na obsah

Matrika-matričné knihy

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Do matričných kníh sa zapisujú udalosti (narodenia, uzavretia manželstiev, úmrtia), ktoré sa udiali na území našej obce.

Matričné udalosti, ktoré sa udiali našim občanom v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky v Bratislave.

Okrem toho sa zapisujú do matričných kníh i údaje o osvojení, určení otcovstva a o rozvode manželstva.

Vyhotovenie úradného výpisu z matriky

Obecný úrad vyhotovuje na písomnú žiadosť úradný výpis (rodný list, sobášny list, úmrtný list) osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny (manžel/ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci). Spomínaným osobám obecný úrad taktiež na písomnú žiadosť umožní nazrieť do matriky.

 • poplatok za vydanie úradného výpisu (rodný, sobášny, úmrtný list) je 5,00 v hotovosti, úradný výpis, ktorý je vydaný ako prvý po novovzniknutej udalosti (pri narodení, sobáši alebo úmrtí) sa nespoplatňuje
 • poplatok za nazretie do matriky a vykonanie výpisu je 5,00 v hotovosti

Osvedčovanie podpisov a listín

Obecný úrad v Zliechove vykonáva od roku 2002 osvedčovanie podpisov a listín ako svoju originálnu kompetenciu. Dovtedy bola táto oblasť súčasťou matričnej agendy. Správne poplatky za tieto úkony sa od tejto doby nevyberajú v kolkových známkach, ale v hotovosti. Pri osvedčovaní podpisu je potrebné, aby sa na obecný úrad osobne dostavila osoba, ktorej podpis sa osvedčuje predložila platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu, príp. iný doklad totožnosti (pas…) a doklad, na ktorom chce podpis osvedčiť. Pri osvedčení fotokópie listiny je potrebné predložiť originál a fotokópiu listiny, ktorú osoba požaduje osvedčiť.

 • poplatok za osvedčenie podpisu na listine je 2,00 € v hotovosti za jeden podpis
 • poplatok za osvedčenie fotokópie listiny je 2,00 € v hotovosti za každú začatú stranu listiny (za základ sa berie originál)

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.Potrebné doklady:

 • Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
 • Právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na obecnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten obecný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný obecný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným obecným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na obecnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o uzatvorenie manželstva
 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • Vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v miestne príslušnom obecnom úrade.

V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť:

 • Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť obecnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Rodný list
 • Doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • Doklad o štátnom občianstve
 • Doklad o pobyte
 • Potvrdenie o osobnom stave
 • Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • Doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny a musia byť preložené súdnym tlmočníkom.

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na obecnom úrade. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.Potrebné doklady:

 • List o prehliadke mŕtveho vystavený lekárom
 • Občiansky preukaz zomrelého

Výpis a odpis registra trestov (RT)

Dňom 1. januára 2008 nadobudol účinnosť zák. č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, podľa ktorého sa žiadosť o výpis a odpis registra trestov podáva na orgánoch prokuratúry (Krajská prokuratúra v Trenčíne vydá výpis a odpis z RT na počkanie), na obciach ktoré vedú matriku alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky.
Žiadosť o výpis a odpis RT (formuláre sú uvedené nižšie) musí obsahovať podľa ustanovenia § 10 ods. 4

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
 • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
 • štátne občianstvo
 • pohlavie
 • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (žiadateľ na vyzvanie tieto údaje preukazuje rodným listom, ak je to potrebné na odstránenie pochybnosti o totožnosti žiadateľa.

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis a odpis RT sa overuje:

 • u občana Slovenskej republiky z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť (za takýto doklad sa považuje kombinácia platného originálu cestovného pasu a originálu rodného listu)
 • u cudzinca z rodného listu preloženého do štátneho jazyka a z predloženého cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť (iným dokladom sa rozumie napr. občiansky preukaz alebo iný preukaz alebo úradná listina, z ktorých vyplývajú údaje podľa ustanovenia § 10 ods. 4 písm. a) až d)

Výpis z registra trestov
Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Generálna prokuratúra ho vydá na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená. Žiadosť o výpis z registra trestov sa podá na predpísanom formulári.

Odpis z registra trestov
Podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov § 15 orgány prokuratúry SR, matričné úrady a zastupiteľské orgány SR sú oprávnené prijímať žiadosti o odpis registra trestov od oprávnených osôb. Oprávnené osoby sú uchádzač o zamestnanie v súkromnej bezpečnostnej službe alebo technickej službe na ochranu majetku a osoba a zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby alebo technickej služby na ochranu majetku a osoby. Na iný účel sa odpis fyzickým osobám nevydáva.
Odpis RT vydaný oprávnenej osobe slúži výlučne na účely zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).Postup pri prijímaní žiadostí o odpis registra trestov:

 • žiadosť o odpis registra trestov pre oprávnenú osobu sa podá na predpísanom formulári.
 • v pripojenej prílohe uvedie oprávnená osoba – občan presný názov bezpečnostnej alebo technickej služby, v ktorej sa uchádza o zamestnanie, alebo ktorej je zamestnancom.

Tlačivá: