Preskočiť na obsah

Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta Ing. Anton Miko, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch a pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom podľa zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

Ing. Anton Miko

Starosta