Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo

Vážení občania, s cieľom znížiť náklady a v záujme zaistenia separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, Vás prosíme o spoluprácu pri zbere nasledovných zložiek:

Plasty

PET a PE fľaše, ktoré pred vhodením stlačíme, fľaše od oleja, octu, aviváže, čistiacich prostriedkov, šampónov, polystyrénové taniere, nádobky od jogurtov, smotany, masla, vrecká z mlieka, plastové poháre, igelitové tašky, záhradné fólie, plastový nábytok, plastové kvetináče, hračky, prepravky, bandasky, sudy Zber: 1 krát mesačne vo vreciach

Sklo

biele a farebné sklo, sklenené fľaše bez zátok a uzáverov, poháre od zaváranín, sklenené obaly, tabuľkové sklo, sklenené črepy. Sklo treba pred vhodením zbaviť uzáveru. Zber: Sklo sa zberá počas celého roka do kontajnera na námestí, hornej zastávke a v Košeckom Rovnom pri zástavke

Textil

neznečistené staré šatstvo a pod Zber: Šatstvo sa zberá počas celého roka do kontajnera pri Obecnom úrade a v Košeckom Rovnom pri zástavke

Papier

Papier a lepenka, noviny, časopisy, zošity, baliaci papier, kartóny, škatule, čistý papier od potravín, knihy bez väzby, kancelársky papier a pod. Zber: Papier sa zberá počas celého roka do kontajnera na námestí, hornej zastávke a v Košeckom Rovnom pri zástavke.

Nebezpečný odpad

odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností, ako napr. výbušnosť, toxicita, oxidovateľnosť a pod. Medzi takýto odpad zaraďujeme ortuťové teplomery, batérie z automobilov, neónové žiarivky, farby, laky, rôzne oleje. Zber: Zber nebezpečného odpadu sa uskutočňuje podľa potreby po dohode na obecnom úrade. Uvedené odpady nevykladajte ku kontajnerom v rámci odvozu objemného odpadu, aby nedošlo k ich poškodeniu a úniku nebezpečných látok!

Elektroodpad

vyradené elektrické a elektronické zariadenia Chladničky, mrazničky, televízory, monitory, rádia, magnetofóny, domáce spotrebiče, počítače, tlačiarne, kopírky, kalkulačky, mobilné telefóny, telefóny, spotrebná elektronika, konzoly na videohry, videohry, váhy, hodiny, práčky, sušičky, elektrické sporáky, mikrovlnky, vysávače, žehličky, fritézy, šijacie stroje a pod. Zber: Zber elektroodpadu sa uskutočňuje podľa potreby na zbernom dvore, resp. po dohode na obecnom úrade.

Kovový šrot

čisté plechovky, konzervy z polotovarov a hotových jedál, plechovky od nápojov, príbory, hrnce, uzávery na fľaše, kompótové viečka, kovové súčiastky a iný kovový odpad. Zber: Kovový šrot sa zberá počas celého roka na do kontajnera na námestí, hornej zastávke a v Košeckom Rovnom pri zástavke.

Biologický odpad

Každý majiteľ biologický rozložiteľného odpadu je povinný tento odpad skompostovať. Je zakázané ho spaľovať a taktiež ukladať do nádob určených na komunálny odpad. Obec zabezpečuje štiepkovanie konárov.

Zberný dvor je v prevádzke od 01. júla 2018

Prevádzkové hodiny zberného dvora:
Pracovný deň: od 9:00 do 11:00 hod. (s výnimkou štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja).
Sobota: od 14.00 hod. – 15.00 hod.

V prípad neprítomnosti je potrebné kontaktovať zodpovedné osoby za zberný dvor:
Ing. Anton Miko 0907 710 163

Do zberného dvora môžu občania priniesť a uložiť nasledovné množstvá odpadu:

P.č. Kat. číslo Názov množstvo/rok

1 20 01 01 papier a lepenka bez obmedzenia

2 20 01 02 sklo bez obmedzenia

3 20 01 39 plasty bez obmedzenia

4 20 01 10 šatstvo bez obmedzenia

5 20 01 11 textílie bez obmedzenia

6 20 01 25 jedlé oleje a tuky bez obmedzenia

7 16 01 03 pneumatiky 4ks/domácnosť/rok

8 20 01 36 vyradené elek. aelektrotech. zariad. bez obmedzenia

9 17 99 00 drobný stavebný odpad 0,5m3/ domácnosť/rok bezplatne

10 20 01 40 kovy bez obmedzenia

11 20 03 07 objemný odpad bez obmedzenia

Odpad sa ukladá bezodplatne len do kontajnerov a nádob na to určených, resp. na to určené miesta podľa pokynov zamestnancov zberného dvora.