Preskočiť na obsah

Komunálny odpad

V čase, keď naša spoločnosť produkuje nadmerné množstvo odpadu, je na mieste zaujímať sa, čo sa deje s vecami, ktoré sme ešte pred chvíľou nevyhnutne potrebovali, a ktoré sa po zahodení stávajú pre nás bezcenným odpadom. Umiestňujeme ich napríklad na skládku. Skládkovanie je pritom ten najnevhodnejší spôsob zneškodňovania odpadu, pretože zmesový, neroztriedený odpad bez prístupu kyslíka je veľmi ťažko a pomaly rozložiteľný, zo skládky uniká množstvo nebezpečných plynov a kvapalín (reakciou dažďovej vody s kovmi, nebezpečnými odpadmi).

Ak nám záleží na našej budúcnosti, ak chceme nielen nám, ale aj ďalšej generácií umožniť prežiť život v relatívne zdravom prostredí, v ktorom môžeme dýchať čistý vzduch a piť čistú vodu, je najvyšší čas prehodnotiť svoj prístup k tvoreniu odpadov a celkovo aj k spôsobu života.Dôležité je najmä:

 • predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu
 • zhodnocovať odpady recykláciou a opätovným použitím
 • využívať odpady ako zdroj energie
 • ak nie je možný iný postup, zneškodňovať odpady zdravie neohrozujúcim spôsobom

Nebezpečné skládkovanie
Množstvo odpadu ukladaného na skládku sme schopní znížiť na polovicu, prípadne i menej, a to hlavne dôsledným triedením recyklovateľných zložiek odpadu (papier, sklo, plasty, kovové obaly, tetrapaky) a kompostovateľných zložiek odpadu (odpad zo zelene a kuchynský odpad). Tým by sme výrazne zlepšili stav životného prostredia, keďže v súčasnosti zakopávame na skládku vyše 124,43 ton odpadu ročne len z našej obce.

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia zberného dvora na separovaný odpad. Občania môžu požiadať o bezplatné vydanie vriec na separovaný zber odpadu na obecnom úrade.

Poplatok za komunálne odpady

Fyzické a právnické osoby platia poplatok za nakladanie s komunálnymi odpadmi , ktoré vznikajú na území obce. Obec je povinná poplatok vyberať, pričom získané príjmy sa použijú výhradne len pre účely nakladania s komunálnymi odpadmi.

Vo VZN č. 02/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú určené podmienky a sadzby miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Čo všetko je zahrnuté v poplatku za komunálne odpady?

 • pravidelný zber komunálneho odpadu a jeho vývoz na skládku
 • uloženie odpadu na skládku
 • zber a odvoz separovaných zložiek odpadu
 • zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu a elektroodpadu
 • vývoz pouličných smetných košov
 • likvidácia čiernych skládok v obci

Poplatok za drobné stavebné odpady

Fyzické a právnické osoby platia poplatok za nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce. Obec je povinná poplatok vyberať, pričom získané príjmy sa použijú výhradne len pre účely nakladania s komunálnymi odpadmi.

Vo VZN č. 02/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú určené podmienky a sadzby miestnych daní a poplatku za drobné stavebné odpady. Čo všetko je zahrnuté v poplatku za za drobné stavebné odpady?

 • zber objemného a drobného stavebného odpadu a jeho likvidácia

Recyklačný fond

Recyklačný fond je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v ktorom sa sústreďujú peňažné prostriedky na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania>

 • opotrebovaných batérií a akumulátorov
 • odpadových olejov
 • opotrebovaných pneumatík
 • viacvrstvových kombinovaných materiálov
 • elektronického šrotu
 • plastov
 • žiariviek s obsahom ortuti
 • papiera
 • skla
 • vozidiel

Trvalou úlohou Recyklačného fondu je podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach a mestách tak, aby separovali všetky obce a mestá všetky predpísané druhy odpadu – papier, plasty, sklo a kovové obaly.

Zdroje Recyklačného fondu
Zdroje Recyklačného fondu tvoria v zmysle § 62 zákona č. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prvom rade príspevky výrobcov a dovozcov za jednotlivé komodity, teda prispievateľov.

Dotácie a úvery poskytované Recyklačným fondom
Prostriedky na projekty sa z fondu poskytujú na základe zákona o odpadoch a môžu sa použiť ako účelová dotácia alebo úver v súlade s účelom odpadového hospodárstva, aktuálnym Programom odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, schváleným rozpočtom fondu, v súlade s komoditnými programami jednotlivých sektorov fondu, resp. programom činnosti všeobecného sektora a v súlade s pravidlami fondu pre poskytovanie prostriedkov. Prostriedky z fondu sa poskytujú ako nenárokovateľné právnickým a fyzickým osobám, najmä ako príspevok na úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadov a spracovania starých vozidiel, ako aj na úhradu ďalších nákladov podľa § 63 zákona o odpadoch.

Web: www.recfond.sk

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady môžu fyzické a právnické osoby platiť bankovým prevodom na účet obce, poštovou poukážkou alebo priamo v pokladni obce na obecnom úrade.