Oznámenie stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

  • žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
  • žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie vodnej stavby