Oznámenie stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Vyvesené
11. feb 2021
Zvesené
26. feb 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória
  • žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
  • žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie vodnej stavby