Preskočiť na obsah

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad