Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávania

Suhrnna sprava o zakazkach na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb v sulade s �9 ods. 9 zakona c. 34/2014 Z.z. o verejnom obsaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov za II. stvrtrok 2020 2-2020