Preskočiť na obsah

Ako vybavíte

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Občan je povinný predložiť:

 • Občiansky preukaz
 • Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
 • Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
 • Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
 • Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
 • Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu

Prechodný pobyt občan hlási v prípade, ak sa zdržiava mimo svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní, tento pobyt hlási i občan trvalo žijúci v zahraničí a pobyt na území SR mu bude trvať dlhšie ako 90 dní – § 8 ods. 1 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Občan pri hlásení prechodného pobytu predkladá všetky doklady ako v prípade hlásenia trvalého pobytu – § 8 ods. 3. zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR.
V prípade hlásenie prechodného pobytu u občana žijúceho v zahraničí predkladá prihlasovaný občan platný cestovný doklad SR – § 8 ods. 3. zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR.

Potvrdenie o trvalom pobyte

 • Občiansky preukaz
 • Správny poplatok – 5,00 €
 • Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte občanovi. K jeho vystaveniu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a uhradiť správny poplatok 3 eurá podľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu prvého občianskeho preukazu občanovi, ktorý dovŕšil 15 rokov ohlasovňa vydá po predložení rodného listu. Toto potvrdenie je oslobodené od správneho poplatku.
Od poplatkov sú oslobodení právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 uvedeného zákona.

Zrušenie trvalého pobytu

 • Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
 • Občiansky preukaz
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3mesiace
 • Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu

Ohlasovňa zruší záznam o trvalom pobyte ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho (§7 ods.1 písm. b) zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR).

Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom, ktorí sú prihlásení v jeho nehnuteľnosti. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi (manželke) a nezaopatrenému dieťaťu. – § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR . V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.

Nájomca môže podať návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi v prípade súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva prihlásenému občanovi – § 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a súdne rozhodnutie.

Vycestovanie občana do zahraničia

V prípade občana, ktorý má trvalý pobyt na území SR a pripravuje sa na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Pri tomto hlásení uvádza štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu – § 9 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR.

Zákaz poskytovania údajov

Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov – § 23 ods. 3 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR.

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa

Fyzické alebo právnické osoby môžu požiadať ohlasovňu o oznámenie miesta pobytu obyvateľa. Žiadosť musí byť podaná písomne s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, trvalého pobytu žiadateľa, podľa – § 23 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov SR.
V prípade právnickej osoby uvedenie obchodného mena, sídla a IČO. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa o ktorom sa pobyt požaduje oznámiť a dôvod žiadosti.
Za každé poskytnutie informácie o mieste pobytu sa vyberá správny poplatok 3 € podľa položky 8 prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Drobná stavba

Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Drobné stavby sú:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m.
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m.

Za drobné stavby sa považujú aj oplotenie, prípojky stavieb a pozemkov, špecifikované stavby na lesnej pôde a špecifikované komunikácie.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnené, keď nedôjde k zmene stavby.

Stavebník je povinný:

 • uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu.
 • začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenia obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

 • Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Jednoduchý situačný výkres a stavebné riešenie stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchý technický opis stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu
 • Pri uskutočňovaní na poľnohospodárskej pôde stanovisko Obvodného pozemkového úradu
 • Pri uskutočňovaní drobnej stavby svojpomocne vyhlásenie kvalifikovanej osoby (tlačivo)
 • Pri použití susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

Ohlásenie udržiavacích prác

Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne je potrebné ohlásenie stavebnému úradu.
Pri bežných udržiavacích prácach na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Udržiavacie práce sú najmä:

 • opravy fasády,
 • opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech,
 • výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov,
 • opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok obkladov stien, podláh a dlažby, komínov okien, dverí a schodiskových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo životné prostredie najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.

Stavebník je povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie udržiavacích prác, pri ktorých je potrebné ohlásenie a začať uskutočňovať tieto udržiavacie práce môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

 • Ohlásenie udržiavacích prác (tlačivo)
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak práce uskutočňuje nájomca
 • Jednoduchý technický opis prác v dvoch vyhotoveniach
 • Pri prácach na pamiatke alebo stavbe v pamiatkovej zóne stanovisko Krajského pamiatkového úradu

Ohlásenie stavebných úprav

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.
Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

 • Ohlásenie stavebných úprav
 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 • Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca
 • Jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Jednoduchý technický opis úprav v dvoch vyhotoveniach
 • Pri úpravách pamiatky alebo stavby v pamiatkovej zóne stanovisko Krajského pamiatkového úradu

Zriadenie studne

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať obec Zliechov o povolenie na zriadenie studne (vodnej stavby). Stavba podlieha povinnosti investora požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Potrebné doklady:
Na povolenie:

 • List vlastníctva
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • 2x PD vypracovaná oprávnenou osobou
 • Územné rozhodnutie alebo prehlásenie stavebného úradu o upustení od územného rozhodnutia
 • Súhlas miestne príslušného stavebného úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia
 • Súhlas obce s vydaním stavebného povolenia
 • Súhlas vlastníkov susedných pozemkov s overeným podpisom a fotokópiami LV (v prípade, ak sú stavbou zasiahnuté )
 • Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí – kópie dokladov k vydaniu územného rozhodnutia
 • Vyhlásenie stavebného dozoru (ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou)

Ku kolaudácii:

 • Opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • PD overená stavebným úradom
 • Stavebné povolenie
 • Laboratórny rozbor vody

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 • Situačný výkres v dvoch vyhotoveniach.
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • Záväzné stanovisko obce 
 • Stanovisko vlastníkov susedných nehn. k umiestneniu stavby 
 • Vyjadrenia správcov sietí technického vybavenia:
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, pokiaľ sa viedli pred podaním návrhu.
 • Záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie
 • Preukázanie vlastníckeho alebo iného vzťahu k dotknutým pozemkom
 • Dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
 • Návrh na nové využívanie územia
 • Správny poplatok : 6,50 € pre FO, 16,50 € pre PO

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

 • Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Územné rozhodnutie, ak bolo vydané
 • Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach
 • Prehlásenie stavebného dozoru
 • Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)
 • Záväzné stanovisko obce (v podstránke Tlačivá)
 • Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR
 • Správny poplatok 
 • Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania
 • Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
 • Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
 • Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy
 • Stanoviská správcov sietí technického vybavenia